dev1

MUZEJĀ SVĒTKI,  jo esam saņēmuši  unikālas Aizputes vēstures liecības-senās “Aizputes pilsētas grāmatas” ( Hasenpother Stadtbuch) tulkojumu no vācu valodas.
 Šīs vēsturiskās grāmatas atšifrēšanu un tulkošanu muzeja uzdevumā ar 2021. gadā Kultūrkapitāla fonda piešķirto stipendiju veica vēstures maģistrs Agris Dzenis, kurš labi pārzina vācu, viduslejasvācu un latīņu valodu, 14.-19.gs. paleogrāfiju, Kurzemes un Aizputes pilsētas vēsturi un ir īstenojis vairākus Aizputes pilsētas vēstures izpētes un popularizēšanas projektus.


“Aizputes pilsētas grāmata” ir Aizputes pilsētas svarīgāko dokumentu, kas aptver laikaposmu no 1378. līdz 1910. g., norakstu krājums, kas iesākts veidot 1566. gadā.
Manuskripta oriģināls glabājas Herdera institūtā Marburgā, Vācijā, bet tās digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot un publicēt Herdera institūts ir piešķīris Aizputes novadpētniecības muzejam.
Krājumā ir iekļauti Aizputes pilsētas privilēģiju un tiesību, rātes un tiesas lēmumu,nekustama īpašuma dokumentu noraksti, amatpersonu zvēresti, vācu, ebreju un latviešu namnieku saraksti, ziņas par pilsētas labiekārtošanu un attīstību latīņu, viduslejasvācu un vācu valodā.
Pilsētas grāmatas kopapjoms ir 336 kvarta formāta lappuses. Krājumā iekļauti  dokumenti, kas sniedz izsmeļošas ziņas par Aizputes pilsētas pārvaldi, attīstību, iedzīvotājiem un to savstarpējām attiecībām 14.-19.gs., kas līdz šim nav tikuši tulkoti latviešu valodā, publicēti vai izmantoti zinātniskajos pētījumos. Daudzu 16.-19.gs. dokumentu teksti ir unikāli, jo dokumentu oriģināli nav saglabājušies.
Nākamais solis ir nodrošināt veiktā tulkojuma pieejamību neierobežotam interesentu lokam, tādēļ muzejam ir iecere par virtuālas “Aizputes pilsētas grāmatas” izveidi Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapā , kur ikvienam būs iespēja apskatīt ierakstu oriģinālus vācu valodā un izlasīt to tulkojumu latviešu valodā.

 
gramatas vakslappuse
 
 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00