dev1

112. - 113. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 058

 

112. lapaspuse

Tiesas locekļa zvērests[1]

Es, NN, zvēru pie Dieva, ka visās dienās un katrā laikā, kad tikšu aicināts uz tiesu, paklausīgi ieradīšos, paklausīgi tajā darbošos kā piesēdētājs, visās likumīgās lietās teikšu patiesību, nedarīšu netaisnību nedz draudzības, nedz ienaida dēļ, glabāšu visus pilsētas noslēpumus un rātes lietas, kā kārtīgam rātes piederīgajam klājas un pienākas. Uz to man lai palīdz Dievs un viņa svētais evaņģēlijs!

 

Kvartīrmeistara[2] zvērests

Es, NN, zvēru pie Dieva, ka, būdams ar vispārēju piekrišanu Aizputes tiesas un kopienas iecelts par kvartīrmeistaru, visās dienās būšu paklausīgs visā, ko no manis pieprasīs tiesa, un, kad to pieprasīs vajadzība, darbošos pilsētas labumam, glabāšu visus noslēpumus un vienmēr tiesai piedāvāšu palīdzīgu roku. Uz to man lai palīdz Dievs un viņa svētais evaņģēlijs!

 

Namnieka zvērests

Es, NN, zvēru pie Dieva un apsolu, ka pienācīgi respektēšu rāti un tiesu šinī Aizputes pilsētā, un vienmēr tām būšu paklausīgs, nepretošos to rīkojumiem, aizliegumiem, spriedumiem un sodiem, uz labāko turēšos pie pilsētas brīvības, pildīšu namnieku kopienas uzliktos pienākumus, un nepiedalīšos nekādā nodevībā, kas vērstas pret tiesu un pilsētu, un tās nenoklusēšu. Uz to man lai palīdz Dievs un viņa svētais evaņģēlijs!

 

113. lapaspuse

Tiesneša [fogta] zvērests

Es, NN, apsolu un zvēru pie Dieva un svētā evaņģēlija, ka īstajā un pareizajā laikā vadīšu mūsu senseno Aizputes tiesu, to noturēšu pēc savām labākajām spējām un goda, un katram, kurš tiks tiesāts, lai tas būtu laicīga vai garīga persona, svešinieks vai vietējais, bagāts vai nabags, viņa tiesas dienā taisnīgi un patiesīgi izskatīšu viņa lietu un taisīšu spriedumu; ka es tiesības un taisnību aizsargāšu ar čaklu roku, un ja tas pēc tiesībām un taisnības tiks noskaidrots un nospriests, piespriedīšu pienācīgo sodu ar visu stingrību. Uz to man lai palīdz Dievs un viņa svētais evaņģēlijs!

 

Eltermaņa[3] un vecāko[4] zvērests

Es, NN, zvēru pie visvarenā Dieva, ar Aizputes kopienas pietiekošu balsu skaitu būdams ievēlēts par eltermani, ka šo amatu pildīšu uzticīgi, pareizi un čakli, nebūšu nolaidīgs, pēc labākajām spējām darbošos pilsētas un kopienas labā, nestrīdēšos ar tiesu un kopienu, bet uzticīgi un čakli tām palīdzēšu ar padomu un darbiem. Uz to man lai palīdz Dievs un viņa svētais evaņģēlijs!

 

Tiesas rakstveža zvērests

Es, NN, zvēru šai Aizputes tiesai, ka visu, ko strīdīgās puses tiesai paziņos rakstiski un mutiski, čakli un uzticīgi uzrakstīšu, labi uzglabāšu dokumentus un tiesu aktus, neko tajos neizmainīšu bez tiesas ziņas un piekrišanas, glabāšu visus noslēpumus, neveikšu nekādu nodevību, paklausīšu tiesai un, kad man tas tiks pieprasīts, uzticīgi palīdzēšu ar padomu, kā tas uzticamam rakstvedim pienākas. Uz to man lai palīdz Dievs un viņa svētais evaņģēlijs!

 


[1] Sekojošie rātes amatpersonu zvēresti, spriežot pēc rokraksta, rakstīti 17.gs. 1. pusē.

[2] Kvartīrmeistars – pilsētas kvartāla kārtības uzraugs un nodokļu ievācējs savā kvartālā.

[3] Eltermanis – tirgotāju vai amatnieku ģildes vecākais. Mazajās pilsētās tirgotāji un amatnieki bija apvienoti vienā ģildē.

[4] Vecākie – noteiktas profesijas amatnieku apvienību – amatu vecākie.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00