dev1

114. - 115. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 059

 

114. lapaspuse

Dižciltīgo statūti[1], 299.lpp.:

Dižciltīgie pilsētās var pirkt un apdzīvot namus, ja vien viņi pieņem un pilda onera jeb namnieku pienākumus; viņiem arī jābūt pakļautiem pilsētas tiesai jeb jurisdikcijai tāpat kā citiem, kas dzīvo pilsētā.

 

Rātes kalpotāja zvērests

Es, NN, zvēru pie visaugstākā Dieva, ka uzticīgi un pareizi kalpošu godājamajai Aizputes tiesai, un kur es tikšu nosūtīts, to labprātīgi un uzticīgi darīšu. Glabāšu tiesas noslēpumus, ko uzzināšu, neveikšu nekādu nodevību un būšu paklausīgs godājamajai tiesai. Uz to lai man palīdz Dievs un viņa svētais vārds!

 

Mežsarga zvērests

Es, NN, zvēru pie visaugstākā Dieva, ka labi uzraudzīšu man uzticēto pilsētas mežu, neļaušu nevienam tajā cirst nedz atklāti, nedz slepus, vai izvest kokus, bet katru reizi, kad tas varētu notikt, zādzību novērsīšu, un visās lietās darbošos pilsētas labumam. Uz to lai man palīdz Dievs un viņa svētais vārds!

 

115. lapaspuse

Tā Kunga 1515. gadā, Sv. Margaritas dienas vakarā, godājamais Kurzemes baznīcas domprāvests Kristofers Štorms kopā ar saviem līdzbrāļiem domkungiem Johanu Gīzenu, Urbānu Kraftu un Johimu Gulovenu, ar visiem Aizputes namniekiem vienojās, ka viņiem jāuzraksta viņu dzīvesvietas un zemes, kam tās pieder, un visu, kā un kādā veidā viņi tās ieguvuši, un ar ziņām, vai tas ir mantots jebšu pirkts īpašums[2].

1. Gruntsgabalu, uz kura dzīvo mucenieks, nelaiķis Arnts no Sakenas nopirka no Pāvela Fīrābenda. Šim gruntsgabalam piederošā zeme atrodas pie Blendīnes ceļa un Lazgas [upītes], un viens [gabals] – tīrumu lejā [pilsētas kopīgajā aramzemes areālā] (hagendeyle)[3].

[Vēlāka piezīme:] Šī ir krogus vieta pie dzirnavām, ko iznomā Ernsts fon Sakens.

[Vēl vēlāka piezīme:] Šo vietu Arnts Eihens par 600 valstsdālderiem ir izpircis no Šlītera kreditoriem un paturējis.

 

2. Gruntsgabals, ko apdzīvo kurpnieks Zasce, ir brīvs un pieder namniekiem[4].

[Vēlāka piezīme:] Šis ir gruntsgabals, kas atrodas blakus, un tagad to ir apbūvējis Zanders Neikirhs.

 

3. Tukšs gruntsgabals blakus ir brīvs un pieder namniekiem.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir gruntsgabals, ko apbūvējis Jirgens Kleinšmits ar namnieku piekrišanu.

 

4. Tukšs gruntsgabals blakus arī ir brīvs un pieder namniekiem.

[Vēlāka piezīme:] Šo gruntsgabalu un telpu apdzīvo Hanss Šnickers.

 

5. Hermaņa Blumenberga gruntsgabals.

 

6. Gruntsgabals, ko apdzīvo Kerkerts, ir mantojams īpašums. Tam piederošais tīrums atrodas starp ķieģeļnīcu un ganībām, trīs kaudzes lielā pļava atrodas pie Tebras.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Hermaņa Gotharta nopirktais gruntsgabals.

 

7. Gruntsgabals, uz kura dzīvo Ilze, nelaiķa prāvesta kalpotāja, un viņa to ir nopirkusi no Arnta Martešena par 18 markām un mucu alus. Tam piederošā zeme atrodas pie Lazges, turklāt vēl vienu kaudzi liela pļava, tīruma gabals tīrumu lejā pie Tebras, un vienu kaudzi liela pļava pie Tebras.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Hansa Šperlinga gruntsgabals, un zeme, ko viņš ir nopircis.

 


[1] Dižciltīgo statūti – 1611.g. apstiprinātie Piltenes statūti, Piltenes apgabala dižciltīgo civilo un kriminālo tiesību kodekss.

[2] Ziņas par gruntsgabaliem rakstītas tādā pašā rokrakstā, kā ar 1564.g. datētais Rīgas tiesību reģistrs, 1378.g. privilēģiju un Rīgas tiesību noraksti.

[3] Tīrumu leja – Kurzemes pilsētu un miestu kopīgās aramzemes areāls, izvietots blakus pilsētai.

[4] Pieder namniekiem – pieder pilsētai un tiek iznomāts.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00