dev1

216. - 217. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 110

 

216. lapaspuse

1616.g. 18. martā mūsu priekšā ieradās godājamais un gudrais Heinrihs Mīlenfelds, šejienes līdzpilsonis un bārddzinis, zemāk aprakstītā nama un dzīvesvietas kopā ar tam piederošajām zemēm un pļavām pircējs, esmu paziņojis tiesas fogtam un rātskungiem Danielam Meijeram, Augustīnam Rozentālam vecākajam, Vilhelmam Moram, Niklāsam Stridebekam un Kristoferam Remmelingam, saskaņā ar saņemtajiem un apzīmogotajiem dokumentiem, svaiņu un draugu klātbūtnē, ka pircējs daudzas, dažādas reizes lūdzis apzīmogošanu, kas viņam ir aizkavēta. Pircējs daudzas reizes ir aicinājis ticamus lieciniekus godājamā un dižciltīgā Johana Buhholca, bijušā Aizputes un Vecpils burggrāfa, priekšā, un arī licis tos nozvērināt un nopratināt, ko minētais burggrāfs ir izdarījis, pierakstījis un apliecinājis, ka noticis patiess un pastāvīgs pirkums par dzimtu. Tas arī viņam kā mūsu līdzpilsonim ir izdarīts un ierakstīts mūsu pilsētas grāmatā, un minētais pirkuma raksts vārds vārdā skan šādi:

Mēs, apakšā minētie, paziņojam un darām zināmu katram, kurš redzēs un lasīs šo pirkuma rakstu, ka mēs ar mūsu sievu ziņu un gribu, kā arī būdami nelaiķa Meinharda fon Bukena mazgadīgo bērnu aizbildņi,

 

217. lapaspuse

esam noslēguši pareizu, neapstrīdamu pirkumu – ka mēs savam svainim Heinriham Mellinfeldam, sauktam Holšteinam, un viņa mantiniekiem pārdodam daļu no mūsu sievas tēva nama, kas atrodas Aizputē uz ielas stūra, apzīmogoto dokumentu spēkā, kopā ar tīrumu un namam piederīgajām pļavām, aprakstītajās un zināmajās robežās, dokumentu un zīmogu spēkā, kas saistoši mums un mūsu mantiniekiem, par 900 Rīgas markām, no kurām 600 jau esam saņēmuši, tos esam pievienojuši mūsu un mazgadīgo labumam, un to apliecinām savu sievu un mazgadīgo vārdā. Atlikusī summa 300 marku apmērā ir sievas pūrs, kas tiks samaksāts viņai, pēc kam varēs stāties minētā nama un tā piederumu īpašuma tiesībās izmantojot namnieka brīvību, kā to mūsu sievastēvs brīvi ir lietojis, paturēt, mantot, pārdot un ieķīlāt, bet mēs un mūsu mantinieki no šīm tiesībām pilnībā atteiksimies. Šis pirkums ir saistošs mūsu bērniem un mantiniekiem, mazgadīgiem un pieaugušiem, un mēs atsakāmies no jebkādiem iebildumiem un ierunām.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00