dev1

42. - 43. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 023

 

42. lapaspuse

un viņš tamdēļ savu mantu zaudē, glabātājam jāapzvēr pie svētajiem, ka tādā veidā manta ir zaudēta, un viņš pie tā nav vainīgs, un glabātājam tas nav jāatlīdzina. Un ja tiek uzticēts glabāšanā lops vai cūka, un tie nobeidzas, glabātājam par tiem nav jāatlīdzina.

Ja vīrs pazaudē aizdotu lietu vai ķīlu. XXI.

Ja kāds otram ko ir aizdevis, to neskartu jāatdod atpakaļ, vai jāatlīdzina tā vērtību naudā, ja tas ir pazaudēts. Bet ja vīrs pazaudē ķīlu, vai nobeidzas ieķīlātais zirgs jebšu lops, to var neatlīdzināt, taču naudas parāds ir jāatdod. Viņam ir jāapzvēr, ka tas nav noticis pēc viņa vainas, un ja izrādās citādi, viņš zaudē aizdoto naudu.

Ja pilsētā izceļas trauksme. XXII.

Ja pilsētā izceļas trauksme, un par to tiek kliegts, un tuvākie kaimiņi nenāk palīgā, tiem katram pilsētai jāmaksā pusmārku sudraba. Bet ja kāds apzvērēs, ka to nav dzirdējis, viņam nav jāmaksā.

Ja pilsētā vai ārpus tās izceļas ķildas. XXIII.

Ja pilsētā izceļas labu ļaužu ķildas, vai uz laukiem – ķildas starp mūsu namniekiem, uz turieni jādodas rātskungam, jānosaka dienu, kad ķildniekiem jāierodas rātē vai tiesā,

 

43. lapaspuse

un jāpieprasa turēt mieru. Kas mieru lauž, maksā par to ar dzīvību vai mantu.

Ja vīrs paceļ karogu un zvana zvanus. XXIIII.

Ja kāds paceļ karogu vai zvana zvanus, jebšu citādā veidā bez rātes atļaujas sapulcē bruņotus ļaudis, lai sāktu nemierus vai izpostītu pilsētu, tam par to jāsamaksā ar paša dzīvību.

Ja vīrs kļūst ārprātīgs. XXIV.

Ja vīrs zaudē prātu, nedrīkst dot projām nevienu mantu, kas viņam pieder, bet to jāuzglabā viņa tuvākajiem radiem, un tie pēc rātes aizlieguma nekādā veidā nedrīkst tai kaitēt. Ja viņi to nedara, tad ir atbildīgi par visiem kaitējumiem.

Ja rātskungs tiek lūgts būt par sūtni. XXV.

Ja kādu rātskungu birģermeistars lūdz būt par sūtni vai kārtot citas lietas Daugavgrīvā un tamlīdzīgi, pilsētas apgabalā vai pilsētā, viņam tas jādara. Pretējā gadījumā viņš atlīdzina to ar trim markām sudraba.

Ja viens rātskungs draud otram. XXVI.

Ja viens rātskungs draud otram četru rātsnama sienu iekšpusē ar vārdiem: Tu melis!, Tu runā netaisnīgi! vai Tā nebija!, un to dzird divi rātskungi, viņam tas jāatlīdzina ar trim markām sudraba. Ja vārdi ir aizskarošāki,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00